Общи условия за продажба на стоки от gugla.eu

Общи условия валидни за Клиентите на www.gugla.eu.

www.gugla.eu е уебсайт, предлагащ голям асортимент от стоки и услуги и „Всичко под една шапка”.

Актуална информация за поддържаните и предлагани услуги потребителите могат да намерят в Интернет на адрес www.gugla.eu, както и във всяка една от книжарниците ни.

I . Общи положения

1. Общите условия се прилагат за всички сделки с нашите Клиенти по повод на предлаганите стоки и услуги, освен ако прилагането им не е изключено изрично с писмен договор.

2. Общите условия действат не по-късно от момента на предаване на стоките/услугите.

3. В случай, че отделни клаузи на Общите условия станат изцяло или частично недействителни, в това число в разрез с повелителни норми на действащото законодателство, недействителността им не засяга валидността на останалите условия или обвързващата им сила. Страните ще предоговорят, с добра воля, условията на всяка недействителна клауза, а при невъзможност за постигане на съгласие, същата ще бъде заменена по право от съответната повелителна правна норма.

II . Офериране и заявяване

1. Офертите ни са актуални до изтичане на определения в тях срок. Условията конфиденциални и се отнасят само и единствено до Клиента, за когото са изготвени. Всякакви устни договорки имат сила след надлежното им писмено потвърждение от наша страна.

2. Поръчка/заявка на Клиента става обвързваща , само ако:

2.1. е извършена в писмена форма с изрично посочване на стоката в Интернет страницата www.gugla.eu или на електронната ни поща;

2.2. е потвърдена от нас в писмена форма или чрез извършване на доставка в съответствие на поръчката.

III. Осъществяване на доставки

1. Количеството на доставката се определя според потвърдената от нас поръчка. Без да се ограничава общия характер на последното, имаме право да извършваме частично доставки и/или да се освободим от задължението си за доставка, в случай, че складовата наличност от съответната стока не е достатъчна, за да задоволи потребностите на всички Клиенти, за което Клиентът ще бъде предварително уведомен.

2. Доставките се осъществяват в срок, съгласно съществуващия вътрешен план за доставки на стоките. Клиентът ще бъде предварително уведомен за срока на доставката на поръчаните от него стоки, освен ако писмено не е уговорен друг срок на доставка.

2.1. Безплатна доставка до адреса на Клиента се осъществява на поръчаната стока при стойност на поръчката над 60.00 (шестдесет) лева с ДДС.

2.2. Стойността на доставката при поръчка под посочената в точка 2.1 ще бъде съобщавана при всеки отделен случай на Клиента.

3. Рискът от случайното погиване/повреждане на стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със стоките, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърлят върху Клиента в момента на предаване на стоките на Клиента. Извършеното предаване на Клиента се удостоверява с двустранно подписана Експедиционна бележка, Приемателно-предавателен протокол или друг писмен документ с равностойно значение.

4. Клиентът се задължава да оказва възможното съдействие във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

5. Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.

6. Използването, третирането, обработването /ремонта/ на стоките от Клиента се осъществява за негов риск. www.gugla.euне носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Клиентът възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които Клиентът самоволно е предприел. Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение за употреба и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба.

7. Предлаганите стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока. Не носим отговорност за спазването от страна на Клиента на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.

8. www.gugla.eu не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола ни). При форсмажорен случай, Клиентът няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне. Клиентът има право да даде на www.gugla.eu разумен срок за изпълнение, след изтичането на който, при липса на изпълнение, има право да откаже доставката и/или да прекрати договора чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие.

9. При виновна забава за доставка, Клиентът може да даде на допълнителен срок с писмено известие, след изтичането на който при липса на изпълнение, има право да откаже доставката чрез отправяне на писмено известие с незабавно действие. Допълнителният срок не може да бъде по-кратък от срока на доставка.

10. Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с www.gugla.eu.

IV . Цени и плащания

1. Клиентът заплаща стоките по цени, в сила към датата на извършване на продажбата или по други цени, изрично и предварително писмено договорени между страните. Клиентът се съгласява, че www.gugla.eu може да променя едностранно обявените цени на стоките, като промяната влиза в сила незабавно след уведомяването, което се счита за извършено чрез обявяването на новите цени в Интернет на www.gugla.eu или в съответната книжарница. Вече потвърдените поръчки за доставка на стоки се заплащат по цени, действащи към момента на потвърждаване на поръчката.

2. Плащания се извършват в момента на продажбата или при предаване на стоките, освен ако не е уговорено друго или не следва друго от повелителни норми на действащото законодателство.

V . Рекламации

1. Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от Клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, www.gugla.eu регистрира и предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство.

2. Рекламации за скрити недостатъци могат да бъде предявени в сроковете съгласно действащото законодателство. Пропускът за уведомяване в законовите срокове се приравнява на одобрение на стоките. Рекламациите следва да бъдат придружени от съответните доказателства и друга релевантна документация, съгласно действащото законодателство. За рекламирания недостатък,www.gugla.eu регистрира и предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство.

3. За стоките, за които има издадена търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват и в съответствие с условията, заложени в търговската гаранция.

VI . Задължения

1.www.gugla.eu отговаря само за вреди, причинени умишлено или при груба небрежност, при нарушение на съществено договорно задължение и съгласно повелителните норми на действащото законодателство.

2.www.gugla.eu не носи отговорност за забавено приемане или необоснован отказ за приемане на стоки от Клиента.

3. В случай на забава за приемане или необоснован отказ за приемане на стоки,www.gugla.eu има право да отказва изцяло или частично доставки, във връзка със засегнатия договор и по други правоотношения с Клиента и/или да прекрати договора без предизвестие. При забава за приемане и/или необоснован отказ за приемане на стоки, Клиентът заплаща всички произтекли разходи от неосно2вателния отказ и/или забава за приемане на стоките, включително но не изчерпателно разходите за тяхното съхранение и транспортиране.

4. Клиентът няма право да прихваща свои вземания с вземания на www.gugla.eu, освен ако същите не са изрично писмено признати .

VII . Допълнения

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни или допълвани едностранно, като промените се обявяват в Интернет на www.gugla.eu . Клиентите имат право да поискат и получат копие от Общите условия на хартиен носител.

2. В уредените с тези общи условия случаи на прекратяване на договора, прекратяването има действие за напред и не засяга стоките, които са приети от Клиента преди датата на получаване на известието.

3. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

Select your currency
BGN Български лев